Tạp chí Quản lý Kinh tế, T. 1, S. 74 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giải pháp hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các công ty xây lắp

Nguyễn Hồng Trang

Tóm tắt


Xây lắp là ngành sản xuất có vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Bởi vì xây lắp là một trong những lĩnh vực sản xuất vật chất lớn của nền kinh tế, tạo nên cơ sở hạ tầng cho xã hội. Với xu hướng toàn cầu hóa, rất nhiều cơ hội mở ra cho ngành xây lắp Việt Nam nhưng cũng đặt ra không ít thách thức, với yêu cầu cấp bách nâng cao chất lượng sản phẩm, sử dụng họp lý và tiết kiệm các nguồn lực, hạ thấp giá thành, giữ vững uy tín và tăng sức cạnh tranh. Bài viết này đề xuất một số giải pháp hoàn thiện việc hạch toán chi phi sản xuất và tính giá thành sản phẩm của các công ty xây lắp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP