S. 662 (2017)

Mục lục

GIẢM GÁNH NẶNG CHI PHÍ, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN

CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA GÓP PHẦN THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN Tóm tắt PDF
TS. NGUYỄN VIẾT LỢI 6
RÀ SOÁT, GIẢM CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ: THÊM “LỰC ĐẨY” HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP Tóm tắt PDF
VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ 11
ĐƠN GIẢN HÓA CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH GIẢM CHI PHÍ, THỦ TỤC CHO DOANH NGHIỆP Tóm tắt PDF
TS. PHAN ĐỨC HIẾU 15
GIẢM CHI PHÍ CHO DOANH NGHIỆP TỪ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN Tóm tắt PDF
VỤ PHÁP CHẾ 19
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TIẾP CẬN HIỆU QUẢ NGUỒN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG Tóm tắt PDF
TS. NGUYỄN THỊ HIỀN 22
CẮT GIẢM, KIỂM SOÁT CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP: YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH ĐẾN HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH Tóm tắt PDF
TS. PHẠM THỊ VÂN ANH 25
CẢI CÁCH ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP Tóm tắt PDF
TS. TRẦN THỊ HỒNG MINH 29

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

TRIỂN VỌNG TỪ EVFTA VÀ NHỮNG GỢI Ý VỀ CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM Tóm tắt PDF
TS. NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN 41
TÌM KIẾM GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ DÀI HẠN CHO CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU VỰC APEC Tóm tắt PDF
TS. ĐỖ THU HẰNG 44
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO Tóm tắt PDF
PGS., TS. NGUYỄN ĐÌNH TÀI 47
TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN HƯỚNG ĐẾN XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN BỀN VỮNG Tóm tắt PDF
ThS. NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN 50

KINH TẾ - TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

NÂNG CAO TÍNH BỀN VỮNG NGUỒN THU TỪ THUẾ: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM Tóm tắt PDF
PGS.,TS. PHẠM HỒNG CHƯƠNG 54
TIỀN ẢO BITCOIN VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ TIỀN ẢO Ở VIỆT NAM Tóm tắt PDF
VÕ HỮU PHƯỚC 61

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC

MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC BẤT CẬP TRONG CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT Tóm tắt PDF
ThS. DƯƠNG HẢI PHONG 68
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP Tóm tắt PDF
TS. NGUYỄN THU HIỀN 71