Tạp chí Thư Viện Việt Nam, S. 1(17) (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

DDC ấn bản 14 rút gọn và công việc phân loại tài liệu khoa học xã hội

Trương Kim Bạ

Tóm tắt


Bài viết đưa ra những phân tích cụ thể và lí do xác đáng của việc chuyển sang sử dụng bản phân loại DDC ở các thư viện Việt Nam, đặc biệt là trọng hệ thống thư viện công cộng. Những suy nghĩ của tác giả về vấn dề phân loại tài liệu khoa học xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh theo DDC ấn bản 14 rút gọn đề từ đó tìm ra những điểm chung, thống nhất trong việc phân loại các tài liệu, hướng đến tạo lập cơ sở dữ liệu thư mục dùng chung trong các thư viện Việt Nam cũng như giúp bạn đọc tra tìm thông tin được nhanh chóng, dễ dạng, thuận tiện

Toàn văn: PDF

Tạp chí Thư Viện Việt Nam/Vietnam Library Journal ISSN: 1859-1450
VJOL is sponsored by INASP