Liên hệ tạp chí

Địa chỉ gửi thư

Phòng 1005 số 1B Liễu Giai, Hà Nội, Việt Nam

Đầu mối

Nguyen Thi Thanh Hai
Phó Trưởng phòng Biên tập - Trị sự
Viện Thông tin Khoa học xã hội
Phòng 1005 số 1B Liễu Giai, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84-4-62730446
Email: hainguyenthanh@yahoo.com

Hỗ trợ

Sioux Cumming
Điện thoại: +44-1865-249909
Email: scumming@inasp.infoThông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP