Chính sách biên tập

Trọng tâm và phạm vi

SSIR xuất bản 12 số một năm; đăng tải các kết quả nghiên cứu chuyên ngành, đa ngành về khoa học xã hội ở trong và ngoài nước

 

Chính sách về chuyên mục

Các bài chính

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

Chân dung các nhà KHXH&NV

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

Giới thiệu luận án tiến sỹ KHXH&NV

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Không chọn Đã phản biện chuyên gia

Đời sống - Tư liệu Khoa học

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Không chọn Đã phản biện chuyên gia

Giới thiệu sách

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Không chọn Đã phản biện chuyên gia

Tổng mục lục tạp chí

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Không chọn Đã phản biện chuyên gia
 

Chu kỳ xuất bản

Xuất bản 12 số một năm (một tháng một số)

 


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP