Ban biên tập

BTV chính

Nguyễn Thị Thanh Hải, VASS, Việt Nam
Ban biên tập, Việt Nam
Nguyen Thi Thanh Hai, VASS, Việt Nam
Nguyễn Thị Thanh Hải, ISS, Việt Nam


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP