Tài trợ tạp chí

Nhà XB

Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội được xuất bản hàng tháng, là cơ quan ngôn luận của Viện Thông tin Khoa học xã hội, là diễn đàn của giới Khoa học xã hội Việt Nam, có nhiệm vụ “nghiên cứu về mặt lý luận và phổ biến những thành tựu mới, luận điểm mới, phương hướng mới và phương pháp mới của các bộ môn Khoa học xã hội ở Việt Nam và trên thế giới”.

Vietnamese Academy of Social Sciences (VASS)Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP