Gửi bài

Gửi bài trực tuyến

Đã có Bí danh/Mật khẩu dành cho Thông tin Khoa học xã hội?
Đến trang Đăng nhập

Quý vị cần Bí danh/Mật khẩu?
Chuyển đến trang Đăng ký

Quý vị cần Đăng ký và Đăng nhập để gửi bài viết trực tuyến và kiểm tra trạng thái biên tập những bài viết mà quý vị đã gửi.

 

Danh mục chuẩn bị gửi bài

Trong quá trình nộp bài, tác giả cần phải kiểm tra để đảm bảo bài nộp của mình tuân thủ các điều kiện sau đây. Bài nộp có thể bị trả lại cho tác giả nếu không theo những hướng dẫn này.

  1. Là bản gốc, chưa in ở bất cứ ấn phẩm nào (trừ ở dạng tóm tắt hoặc là một phần của giáo trình, luận văn) và chưa gửi đăng ở nơi khác.

  2. Việc xuất bản phải được tất cả các tác giả, nếu là tập thể tác giả, hoặc lãnh đạo cơ quan, tổ chức nơi tác giả thực hiện công trình nghiên cứu đồng ý.

  3. Tác giả chịu trách nhiệm về nội dung bản thảo và xuất xứ các tài liệu trích dẫn.

  4. Bản thảo đã gửi và đăng trên Tạp chí sẽ không được xuất bản ở nơi khác nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí. Tất cả các bài đăng trên Tạp chí được bảo hộ theo luật bản quyền. Việc in lại và phát hành dưới bất kỳ hình thức nào cần được sự cho phép bằng văn bản của tòa soạn. Tòa soạn và tác giả không chịu trách nhiệm pháp lý về bất cứ hậu quả nào liên quan đến việc sử dụng thông tin đăng tải trên tạp chí. Các quan điểm và ý kiến của bài tạp chí không nhất thiết phản ánh quan điểm của người biên tập và toà soạn.

 

Lưu ý về bản quyền

Tác giả xuất bản bài viết của mình trên tạp chí này đồng ý với những điều khoản sau:


  1. Tác giả vẫn giữ bản quyền và trao cho tạp chí quyền xuất bản lần đầu tiên và sau [số tháng] phát hành tác phẩm theo giấy phép Creative Commons Attribution Licensecho phép những người khác chia sẻ tác phẩm đó với điều kiện nêu rõ tác giả và nơi xuất bản đầu tiên.

  2. Tác giả có thể ký kết những thỏa thuận riêng rẻ khác mang tính hợp đồng đối với việc phát hành không độc quyền phiên bản của tác phẩm in trên tạp chí này (v.d., đưa vào một kho dữ liệu của một cơ quan hoặc đưa vào một cuốn sách), với điều kiện nêu rõ nơi xuất bản đầu tiên.

  3. Tác giả được phép và được khuyến khích đưa bài viết của mình lên mạng (v.d., trong các kho dữ liệu cơ quan hoặc website của tác giả) trước và trong quá trình nộp bài viết vì nó có thể đưa lại những trao đổi hiệu quả cũng như giúp tác phẩm có nhiều địa chỉ trích dẫn hơn (Xem Hiệu lực của Truy cập Tự do).

 

Thông tin cá nhân

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.

 


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP