Thông tin Khoa học xã hội, 12 (420) 2017

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thể loại văn tế trong văn học trung đại Việt Nam

Nguyễn Đông Triều

Tóm tắt


Luận án tiến sĩ Ngữ văn, Chuyên ngành Văn học Việt Nam, Mã số 62223401

Nội dung chính của Luận án gồm 3 chương.

Chương 1: Tổng quan về văn tế và thể loại văn tế trong văn học trung đại Việt Nam

Chương 2: Nội dung chủ yếu của thể loại văn tế trong văn học trung đại Việt Nam

Chương 3: Đặc điểm hình thức nghệ thuật của thể loại văn tế trong văn học trung đại Việt Nam

(HB. giới thiệu)

Toàn văn: PDF

Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP