1 (409) 2017

Mục lục

Các bài chính

Vốn văn hóa với tư cách là một nguồn lực nội sinh cho phát triển đất nước Tóm tắt PDF
Trần Thị An 3-12
Biểu tượng - Khởi sinh của văn hóa Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Dũng, Hoàng Thị Minh Tâm 13-20
Những vấn đề xã hội Việt Nam và dư luận qua báo chí và các bộ sưu tập sự kiện năm 2016 Tóm tắt PDF
Phan Tân 21-28
Tranh tụng trong tố tụng hình sự của Nhật Bản - Kinh nghiệm cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Trương Thị Thu Trang 29-34
Vấn đề thờ cúng tổ tiên của người Nhật Bản hiện nay Tóm tắt PDF
Lưu Thị Thu Thủy 35-40
Văn học trào phúng Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX trong nghiên cứu văn học sử Tóm tắt PDF
Phạm Quỳnh An 41-48
Sức mạnh của gấu Nga: Nước Nga trong bối cảnh sau Chiến tranh Lạnh Tóm tắt PDF
Lora Jones 49-52

Giới thiệu luận án tiến sỹ KHXH&NV

Bảo tàng hóa di sản văn hóa phi vật thể trong cộng đồng ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Trang 53-56

Đời sống - Tư liệu Khoa học

Đời sống - Tư liệu khoa học Tóm tắt PDF
Tạp chí Thông tin KHXH Ban biên tập 57-59

Giới thiệu sách

Giới thiệu sách mới Tóm tắt PDF
Tạp chí Thông tin KHXH Ban biên tập 60-61


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP