2 (410) 2017

Mục lục

Các bài chính

Việt Nam trong chỉ số thành bại của các quốc gia 2005-2016 Tóm tắt PDF
Hồ Sĩ Quý 3-11
Pháp thiền Trần Nhân Tông và những thông điệp ngoại giao cho hâu thế Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 12-18
Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc giải quyết nạn đói trong những năm 1945-1946 Tóm tắt PDF
Nguyễn Song Hoài 19-24
Một số đặc điểm của nguồn lực thông tin về biển đảo Việt Nam Tóm tắt PDF
Phạm Thị Thu Hương 25-30
Ứng dụng mô hình IPA để đánh giá các thuộc tính quan trọng của trường đại học ở Việt Nam - Góc nhìn của học sinh trung học phổ thông Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Kim Chi 31-37
Sức mạnh mềm văn hóa Trung Quốc tác động tới Việt Nam và một số nước Đông Á Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Phương 38-45
Nước Mỹ: Một quốc gia thất bại Tóm tắt PDF
Francis Fukuyama 46-55

Giới thiệu luận án tiến sỹ KHXH&NV

Thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Long Hải 56-58

Đời sống - Tư liệu Khoa học

Đời sống - Tư liệu khoa học Tóm tắt PDF
Tạp chí Thông tin KHXH Ban biên tập 59-60

Giới thiệu sách

Giới thiệu sách mới Tóm tắt PDF
Tạp chí Thông tin KHXH Ban biên tập 61-62


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP