3 (411) 2017

Mục lục

Các bài chính

Nghèo đa chiều: Cách tiếp cận và vận dụng trong thực tiễn Việt Nam Tóm tắt PDF
Đặng Nguyên Anh, Trần Nguyệt Minh Thu 3-13
Những thay đổi trong chính sách giảm nghèo của Việt Nam Tóm tắt PDF
Phạm Ngọc Hòa 14-20
Bất bình đẳng mức sống ở nông thôn Việt Nam qua sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình Tóm tắt PDF
Đỗ Thiên Kính 21-27
Một số khía cạnh của khuôn mẫu giới trong gia đình nông thôn Việt Nam: Nhìn từ kết quả nghiên cứu gần đây Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Chiện, Văn Thị Hoàn, Lê Thị Thu Hương 28-34
Sự lựa chọn lưỡng nan giữa lợi ích kinh tế - tình nghĩa đạo đức trong môi trường doanh nghiệp (Trường hợp làng nghề gốm Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội) Tóm tắt PDF
Lê Thị Thúy Ngà 35-41
Chế độ gia đình mẫu hệ ở Tây Nguyên và vai trò của người phụ nữ trong xã hội Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Thắng 42-48
D. Trump đã kịp làm nhiều việc. Nga trông đợi gì từ Tổng thống mới của Mỹ? Tóm tắt PDF
Catherina Barova, Victoria Gudkov 49-54

Giới thiệu luận án tiến sỹ KHXH&NV

Viện trợ phát triển chính thức (ODA) trong bối cảnh Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình (MIC) Tóm tắt PDF
Trần Thị Hồng Thủy 55-57

Đời sống - Tư liệu Khoa học

Đời sống - Tư liệu khoa học Tóm tắt PDF
Tạp chí Thông tin KHXH Ban biên tập 58-59

Giới thiệu sách

Giới thiệu sách mới Tóm tắt PDF
Tạp chí Thông tin KHXH Ban biên tập 60-62


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP