6 (414) 2017

Mục lục

Các bài chính

Kinh tế tư nhân - Một động lực quan trọng và cơ bản đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Vũ Hùng Cường 3-17
Một số vấn đề về hoàn thiện cơ chế giám sát việc lựa chọn và bổ nhiệm cán bộ ở Trung Quốc hiện nay Tóm tắt PDF
Nguyễn Trọng Hòa 18-25
Cải cách tòa án ở Việt Nam: Kết quả và những vấn đề đặt ra Tóm tắt PDF
Trương Thị Thu Trang, Dương Thị Tuyết Nhung 26-32
Về quan niệm Nhân, Lễ trong học thuyết đạo đức của Nho giáo và việc vận dụng trong giáo dục đạo đức cho sinh viên Việt Nam hiện nay Tóm tắt PDF
Ngô Thị Mai 33-37
Xu hướng biến đổi và các yếu tố tác động trong thực hành nghi lễ của người Xơ Teng ở xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum Tóm tắt PDF
Phạm Thị Trung 38-46
Về chất trí thức Tóm tắt PDF
A. F. Losev 47-51
Trắc lượng thư mục và vai trò của Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội trong việc đánh giá, xếp hạng kết quả nghiên cứu khoa học Tóm tắt PDF
Nguyễn Huy Chương, Đỗ Trung Tuấn 52-55

Giới thiệu luận án tiến sỹ KHXH&NV

Sự thể hiện số phận con người trong tiểu thuyết Việt Nam sau năm 1975 Tóm tắt PDF
Lê Thị Hằng 56-59

Đời sống - Tư liệu Khoa học

Đời sống - Tư liệu khoa học Tóm tắt PDF
Tạp chí Thông tin KHXH Ban biên tập 60-61

Giới thiệu sách

Giới thiệu sách mới tại Thư viện Khoa học xã hội Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thanh Hải 62


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP