8 (416) 2017

Mục lục

Các bài chính

Nhận diện cục diện chính trị - an ninh mới tại khu vực Trung Đông - Bắc Phi Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Hiền 3-13
Về vai trò kiến tạo của Nhà nước trong phát triển giáo dục, đào tạo ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt PDF
Lê Minh Quân 14-18
Công khai thông tin về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Trần Văn Duy 19-26
Tri thức dân gian về các hiện tượng thiên nhiên của một số tộc người miền núi phía Bắc Tóm tắt PDF
Võ Thị Mai Phương 27-34
Về bảo tồn nghề thủ công truyền thống của các tộc người ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt PDF
Phạm Minh Phúc 35-41
Đời sống tôn giáo ở Đàng Trong thời Chúa Nguyễn Phúc Chu - Cái nhìn từ bên ngoài Tóm tắt PDF
Lê Bá Trình, Nguyễn Ngọc Quỳnh 42-48
Chết trong biển nước: Phán quyết của Tòa Trọng tài về Biển Đông, một năm sau Tóm tắt PDF
Carl Thayer 49-56

Giới thiệu luận án tiến sỹ KHXH&NV

Ngoại giao văn hóa Việt Nam với ASEAN trong thời kỳ hội nhập Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thùy Yên 57-60

Đời sống - Tư liệu Khoa học

Thông tin hoạt động khoa học Tóm tắt PDF
Tạp chí Thông tin KHXH Ban biên tập 61

Giới thiệu sách

Giới thiệu sách mới tại Thư viện Khoa học xã hội Tóm tắt PDF
Tạp chí Thông tin KHXH Ban biên tập 62


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP