9 (417) 2017

Mục lục

Các bài chính

Cải cách thể chế ở Việt Nam: Thực trạng - những vấn đề đặt ra và xu hướng phát triển Tóm tắt PDF
Hồ Sĩ Quý, Các cộng tác viên 3-12
Về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong thời kỳ hội nhập quốc tế ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Hồ Sỹ Hoàng 13-19
Thể chế phát triển vùng của Canada và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Bùi Việt Cường, Lương Thùy Dương, Phan Thị Song Thương 20-26
Nhận diện chức năng giám sát xã hội và phản biện xã hội của báo chí Việt Nam Tóm tắt PDF
Nhạc Phan Linh 27-33
Một số giá trị trong tín ngưỡng của người Dao Quần Chẹt (trường hợp ở xã Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) Tóm tắt PDF
Mai Thị Hồng Vĩnh 34-41
Xu hướng đi làm ăn xa và những tác động đến văn hóa - xã hội của người Chăm Hồi giáo ở tỉnh An Giang Tóm tắt PDF
Đoàn Việt 42-48
Về một số khuynh hướng của tiểu thuyết đương đại Việt Nam sau 30 năm đổi mới Tóm tắt PDF
Vũ Thị Mỹ Hạnh 49-56

Giới thiệu luận án tiến sỹ KHXH&NV

Quan điểm mác-xít về nhân cách và ý nghĩa của nó trong nghiên cứu nhân cách con người Việt Nam Tóm tắt PDF
Phạm Thu Trang 57-59

Đời sống - Tư liệu Khoa học

Thông tin hoạt động khoa học Tóm tắt PDF
Tạp chí Thông tin KHXH Ban biên tập 60-61

Giới thiệu sách

Giới thiệu sách mới tại Thư viện Khoa học xã hội Tóm tắt PDF
Tạp chí Thông tin KHXH Ban biên tập 62


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP