11 (419) 2017

Mục lục

Các bài chính

Mối quan hệ giữa vốn văn hóa và vốn xã hội trong bối cảnh chuyển đổi ở Việt Nam cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI Tóm tắt PDF
Trần Thị An 3-12
Về hiệu quả tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt PDF
Trương Tuấn Anh 13-21
Một số chiều cạnh biến đổi xã hội trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoài Sơn, Lê Quang Ngọc, Nguyễn Quang Tuấn 22-29
Phản ứng chính sách của Úc trước sự trỗi dậy của Trung Quốc Tóm tắt PDF
Lê Lêna 30-38
Hệ quả kinh tế của cuộc khủng hoảng di cư đối với nước Đức Tóm tắt PDF
Lại Thị Thanh Bình 39-45
Phòng chống tham nhũng có yếu tố nước ngoài: Đạo luật của Hoa Kỳ và một số gợi ý cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Thị Bích Hạnh 46-51
Sắc thái văn hóa Nhật Bản qua tiểu thuyết “Cố đô” của Yasunari Kawabata Tóm tắt PDF
Lê Thị Kim Oanh, Bùi Nguyên Hãn 52-57

Giới thiệu luận án tiến sỹ KHXH&NV

Tư tưởng của Phan Bội Châu về tôn giáo, tín ngưỡng Tóm tắt PDF
Nguyễn Khắc Sâm 58-60

Đời sống - Tư liệu Khoa học

Thông tin hoạt động khoa học Tóm tắt PDF
Tạp chí Thông tin KHXH Ban biên tập 61

Giới thiệu sách

Giới thiệu sách mới tại Thư viện Khoa học xã hội Tóm tắt PDF
Tạp chí Thông tin KHXH Ban biên tập 62


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP