2 (422) 2018

Mục lục

Các bài chính

Sở hữu trí tuệ theo Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương và phiên bản mới của Hiệp định Tóm tắt PDF
Lê Mai Thanh 3-11
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự độc lập của tòa án ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt PDF
Trương Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Hồ Điệp 12-18
Ý thức có thể trực tiếp tác động làm thay đổi vật chất hay không? Tóm tắt PDF
Hồ Bá Thâm 19-26
Nhận diện xung đột lợi ích ở cộng đồng ven đô trong bối cảnh đô thị hóa, công nghiệp hóa (Nghiên cứu trường hợp phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh và xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thanh Hải 27-34
Tiếp cận thông tin trên mạng xã hội của sinh viên hiện nay Tóm tắt PDF
Pham Vo Quynh Hanh, Phó Thanh Hương, Lưu Hồng Minh 35-41
Đánh giá về một số lý thuyết ngôn ngữ học trên thế giới của giới nghiên cứu ngôn ngữ Việt Nam những năm gần đây Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Bích Hạnh 42-49
Khủng hoảng di cư và bài học về hợp tác quốc tế trong giải quyết vấn đề di cư hiện nay Tóm tắt PDF
Đậu Tuấn Nam 50-57

Giới thiệu luận án tiến sỹ KHXH&NV

Vai trò của trí thức trẻ trong hoạt động nghiên cứu khoa học hiện nay (Qua nghiên cứu trường hợp Hà Nội) Tóm tắt PDF
Đặng Vũ Cảnh Linh 58-60

Đời sống - Tư liệu Khoa học

Thông tin hoạt động khoa học Tóm tắt PDF
Thông tin Khoa học xã hội Ban biên tập 61-62

Giới thiệu sách

Giới thiệu sách mới tại Thư viện Khoa học xã hội Tóm tắt PDF
Thông tin Khoa học xã hội Ban biên tập 63-64


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP