4 (424) 2018

Mục lục

Các bài chính

Một số vấn đề về xu hướng phát triển các hình thức sở hữu, các thành phần kinh tế và các loại hình tổ chức kinh doanh ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Kế Tuấn 3-12
Doanh nghiệp nhà nước: Sứ mệnh, chức năng và định hướng phát triển Tóm tắt PDF
Trần Đình Thiên, Nguyễn Đình Hòa 13-25
Thực trạng tham gia kinh doanh của nữ giới ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thùy Dương 26-31
Về chất lượng cuộc sống của lao động nữ di cư ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Cường 32-38
Về chất lượng cuộc sống của lao động nữ di cư ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoàng Anh, Trương Thúy Hằng 39-44
Du lịch ẩm thực: Kinh nghiệm thế giới và thực trạng ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Vương Xuân Tình 45-51
Nghiên cứu liên ngành trong khoa học xã hội: Mối quan hệ giữa nghiên cứu văn học và văn hóa học Tóm tắt PDF
Vũ Thị Mỹ Hạnh 52-58

Giới thiệu luận án tiến sỹ KHXH&NV

Chính sách năng lượng tái tạo của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Hùng Cường 59-61

Đời sống - Tư liệu Khoa học

Thông tin hoạt động khoa học Tóm tắt PDF
Thông tin Khoa học xã hội Ban biên tập 62-63

Giới thiệu sách

Giới thiệu sách mới tại Thư viện Khoa học xã hội Tóm tắt PDF
Thông tin Khoa học xã hội Ban biên tập 64


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP