6 (426) 2018

Mục lục

Các bài chính

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam: Từ nhận thức đến hành động và một số khuyến nghị Tóm tắt PDF
Dương Đình Giám 3-14
Thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam trong hội nhập thông qua giảm thiểu rào cản kết nối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Tóm tắt PDF
Nguyễn Thường Lạng 15-21
Tái tạo giai tầng của đội ngũ trí thức Việt Nam hiện nay (trường hợp ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long) Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Quyên 22-28
Vốn văn hóa trong phát triển kinh tế thị trường của người Dao: Một tiếp cận lý thuyết nhân học Tóm tắt PDF
Bùi Minh Hào 29-36
Đặc trưng văn hóa của người Ê-đê biểu hiện qua cấu trúc so sánh trong sử thi Dăm Săn Tóm tắt PDF
Lài Thị Vân 37-43
Những thay đổi trong tương quan lực lượng giữa các nước lớn từ năm 2001 đến nay Tóm tắt PDF
Vũ Vân Anh 44-51
Về kinh tế - xã hội vùng Tây Nam bộ từ thế kỷ I đến thế kỷ VII trong các tư liệu tại Thư viện Khoa học xã hội Tóm tắt PDF
Trương Thị Thu Trang 52-59

Giới thiệu luận án tiến sỹ KHXH&NV

Truyện cổ Bru - Vân Kiều nhìn từ tâm lý học tộc người Tóm tắt PDF
Đàm Nghĩa Hiếu 60-62

Đời sống - Tư liệu Khoa học

Thông tin hoạt động khoa học Tóm tắt PDF
Thông tin Khoa học xã hội Ban biên tập 63

Giới thiệu sách

Giới thiệu sách mới tại Thư viện Khoa học xã hội Tóm tắt PDF
Thông tin Khoa học xã hội Ban biên tập 64


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP