7 (427) 2018

Mục lục

Các bài chính

Marx trong thế kỷ XXI và những tư tưởng lớn của Marx về con người Tóm tắt PDF
Hồ Sĩ Quý 3-12
Về vấn đề người Rohingya theo Islam giáo ở Myanmar Tóm tắt PDF
Lê Hải Đăng, Nguyễn Thị Lê 13-19
Xã hội nhường nhịn - Từ tiếp cận khái niệm và nhận thức của người dân Tóm tắt PDF
Phan Tân 20-25
Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong nền kinh tế tri thức Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hiền 26-32
Tiếp nhận và ảnh hưởng của văn hóa bác học và văn hóa bình dân trong ngôn ngữ Truyện Kiều Tóm tắt PDF
Võ Minh Hải 33-40
Cấu trúc trong quan điểm của Chủ nghĩa hiện thực mới: Từ xã hội học tới Kenneth Waltz Tóm tắt PDF
Hoàng Khắc Nam 41-49
Một số nội dung nghiên cứu về văn hóa Óc Eo từ nguồn tư liệu tại Thư viện Khoa học xã hội Tóm tắt PDF
Phạm Thu Trang 50-57

Giới thiệu luận án tiến sỹ KHXH&NV

Quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc đại lục và Đài Loan từ cuối thập kỷ 1980 đến nay và tác động đến Việt Nam Tóm tắt PDF
Phí Hồng Minh 58-60

Đời sống - Tư liệu Khoa học

Thông tin hoạt động khoa học Tóm tắt PDF
Thông tin Khoa học xã hội Ban biên tập 61-62

Giới thiệu sách

Giới thiệu sách mới tại Thư viện Khoa học xã hội Tóm tắt PDF
Thông tin Khoa học xã hội Ban biên tập 63-64


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP