9 (429) 2018

Mục lục

Các bài chính

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tác động đối với thế giới và Việt Nam Tóm tắt PDF
Trần Nguyễn Tuyên 3-12
Thực trạng tiếp cận thông tin về dịch vụ y tế và giáo dục của người dân hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) Tóm tắt PDF
Phạm Võ Quỳnh Hạnh 13-21
Tác động của các yếu tố đối với tiếp cận giáo dục trung học của trẻ em Việt Nam Tóm tắt PDF
Trần Quý Long 22-30
Sự khủng hoảng của nền dân chủ xã hội châu Âu đương đại - Thực trạng, nguyên nhân và những chuyển đổi Tóm tắt PDF
Hồ Thị Nhâm 31-38
Thơ ca các chúa Trịnh - Một sản phẩm điển hình của dòng văn học cung đình Việt Nam thời trung đại Tóm tắt PDF
Nguyễn Mạnh Hoàng 39-48
Một số vấn đề về dịch thuật ngữ từ Hán ngữ hiện đại sang tiếng Việt trong ngôn ngữ pháp luật Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Anh 49-55

Giới thiệu luận án tiến sỹ KHXH&NV

Quyền tài phán của quốc gia trên biển - những vấn đề lý luận và thực tiễn Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hồng Yến 56-59

Đời sống - Tư liệu Khoa học

Thông tin hoạt động khoa học Tóm tắt PDF
Thông tin Khoa học xã hội Ban biên tập 60-61

Giới thiệu sách

Giới thiệu sách mới tại Thư viện Khoa học xã hội Tóm tắt PDF
Thông tin Khoa học xã hội Ban biên tập 62-64


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP