10 (430) 2018

Mục lục

Các bài chính

Doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân sau 10 năm Việt Nam gia nhập WTO Tóm tắt PDF
Vũ Hùng Cường 3-11
Những nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ ngư dân khai thác hải sản vùng bãi ngang ven biển tỉnh Quảng Nam Tóm tắt PDF
Hoàng Hồng Hiệp, Châu Ngọc Hòe 12-21
Xung đột tộc người, tôn giáo ở Trung Quốc trong những năm gần đây Tóm tắt PDF
Lê Hải Đăng, Đoàn Thị Quý 22-29
Sự thay đổi quyền quyết định trong gia đình mẫu hệ (Nghiên cứu trường hợp người Raglai ở tỉnh Khánh Hòa) Tóm tắt PDF
Trương Văn Cường 30-36
Một số đặc điểm của trí thức Việt Nam trong kháng chiến chống thực dân Pháp Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Hóa 37-43
Thành tựu và đặc điểm sáng tác của một số nhóm tiểu thuyết gia nổi bật tại Trung Quốc những năm đầu thế kỷ XXI Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Tâm 44-50
Các tư liệu về vùng Tây Nam bộ đang được lưu giữ tại Thư viện Khoa học xã hội và một số giá trị của nó trong việc nghiên cứu lịch sử vùng đất này hiện nay Tóm tắt PDF
Lê Thị Lan 51-59

Giới thiệu luận án tiến sỹ KHXH&NV

Nghệ thuật nghịch dị trong tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến 2012 Tóm tắt PDF
Huỳnh Thị Thu Hậu 60-62

Đời sống - Tư liệu Khoa học

Thông tin hoạt động khoa học Tóm tắt PDF
Thông tin Khoa học xã hội Ban biên tập 63

Giới thiệu sách

Giới thiệu sách mới tại Thư viện Khoa học xã hội Tóm tắt PDF
Thông tin Khoa học xã hội Ban biên tập 64


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP