11 (431) 2018

Mục lục

Các bài chính

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và những vấn đề đặt ra với Việt Nam Tóm tắt PDF
Đỗ Tiến Sâm 3-11
Hợp tác khu vực châu Á - Thái Bình Dương trước những thách thức an ninh phi truyền thống Tóm tắt PDF
Lại Thị Thanh Bình, Lương Thị Thu Trang 12-18
Tự do học thuật trong các trường đại học ở Mỹ và Nhật Bản: Một vài gợi ý cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Bùi Thị Minh Phượng, Lưu Thị Thu Thủy 19-26
Chủ nghĩa nữ quyền và phân tâm học Tóm tắt PDF
Nguyễn Việt Phương 27-34
Nhận diện các tổ chức phi lợi nhuận ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Thủy 35-41
Cơ sở dữ liệu về văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam: Tiếp cận từ góc độ bảo tàng học Tóm tắt PDF
Phạm Văn Dương 42-50
Một số nghiên cứu về vấn đề môi trường biển ở Việt Nam những năm gần đây Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Bích Hạnh 51-57

Giới thiệu luận án tiến sỹ KHXH&NV

Ngôn ngữ đối thoại trong sáng tác Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng và Nam Cao Tóm tắt PDF
Phạm Sỹ Cường 58-61

Đời sống - Tư liệu Khoa học

Thông tin hoạt động khoa học Tóm tắt PDF
Thông tin Khoa học xã hội Ban biên tập 62-63

Giới thiệu sách

Giới thiệu sách mới tại Thư viện Khoa học xã hội Tóm tắt PDF
Thông tin Khoa học xã hội Ban biên tập 64


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP